gongcork75

gongcork75

אם המתמלל יהיה יכול לתמלל קבצי אודיו בעלי איכות שמיעה נמוכה, למתמללים בעלי וותק קיימות תוכנות לשיפור קבצי אודיו וגם הקלטות באיכות נמוכה במי

Message