leotennis6

leotennis6

האם המתמלל יוכל לתמלל קבצי אודיו שיש בהם איכות שמע ירודה, למתמללים מקצועיים ישנן תוכנות שמשפרות קבצי אודיו ואף הקלטות באיכות נמוכה הם יכולי

Message