TRUNG TÂM LAO PHỔI VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG BVLVPQN

TRUNG TÂM LAO PHỔI VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG BVLVPQN

Trung tâm lao phổi và sức khỏe cộng đồng ra đời nhằm mục đích tuyên truyền, các phương pháp phòng tránh, các phương pháp điều trị hiệu quả

Message