Happy Birthday, David!

Velvet Goldmine (1997 Remastered)

David Bowie